Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Народно Читалище „Васил Левски – 2003“ Димитровград

Цялостната дейност на читалище “Васил Левски 2003” Димитровград носи белезите и влиянието на промените в икономическия и морално – етичния живот на обществото и държавата през последните години. Задачата е дейността на Народно Читалище ”Васил Левски 2003” Димитровград :

да предоставя качествен продукт, който да има обществена значимост:
да обхване в участие и изяви възможно по – широк спектър от възрастови групи:
да бъде пространство за интегриране на социално изолирани групи :
да бъде посредник между властите и гражданите и легитимен представител на групов интерес.
да отговаря на исканията на хората

Дейността на едно съвременно читалище не може да бъде статична и само и единствено традиционна. Живеем в едно ново време – 21 век. Време, в което старите модели и стереотипи не работят. Новото трябва да се търси постоянно (и нашият екип го прави) в подходът на организация на своите изяви. Необходимо е те да са ориентирани към създаване на възможност за ТВОРЧЕСТВО, чрез лично участие, дискусии и т.н. Необходимо е да се провокира активността на личността! Присъстващите или гостите на дадено културно мероприятие задължително трябва да бъдат поставяни в ситуации, които да им осигуряват възможности за ИЗЯВА и чрез тях да участват в ТВОРЧЕСКИ ПРОЦЕС.

Живата връзка в ТВОРЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС дава емоционален заряд на мероприятието. Хората се чувстват значими и общуват на социално и професионално ниво. Ако това се възприеме и в цялост политиката на читалището/та се обърне към този похват на работа, тогава ще се осъществи привличането на по – голям брой различни групи от хора.

Контакт